top of page
P1010045_edited.jpg

Ta chvíle, kdy je potřeba do toho hrábnout.
Tuny zeminy a kamenů se dají do pohybu, aby na konci toho všeho rámusu, domlouvání, telefonování a nemalé dřiny spatřil světlo světa Váš sen.
Zahrada podle Vašich představ, našich doporučení a toho co si uhájily dané přírodní (a ekonomické) podmínky.
Průsečík vlivů, dokonalá a originální.
Vaše zahrada.

 

Pojďme se na to podívat postupně, krok za krokem aneb Jak se to dělá a dělat se to má.
 

První krok je projekt, návrh, myšlenka.
Na počátku bylo Slovo, potom se teprve začaly dít věci. Bez projektu to neumíme.
Pokud ho nemáte a přemýšlíte o spolupráci se ZahradyZahrady, podívejte se prosím nejprve sem.

 

Ve chvíli, kdy jste hrdými majiteli kvalitního projektu Vaší zahrady, obdrželi jste jako jeho součást detailní položkový rozpočet, kde jsou oceněné všechny jednotlivé kroky.
Pojďme si je společně projít a vysvětlit některé okolnosti a souvislosti.
Ať máte představu.

 

 

PŘÍPRAVA POZEMKU, HRUBÉ TERÉNNÍ PRÁCE
 

Odplevelení

Zahrady tvoříme skutečně dlouho a pamatujeme doby, kdy Round Up, byl naprosto jedinečný ekologický prostředek, který bez sebemenšího vlivu na člověka a životní prostředí, dokázal šetrně a účinně odstranit vše zelené…
Časy se mění.
Dnes je Round Up nepřítel na indexu, a i my se mu snažíme vyhnout širokým obloukem.
Pokud ale zakládáme zahradu tzv. z gruntu, musíme se nějak vypořádat se stávající vegetací.
V době post Roundupové, kdy ještě trh nenabídl adekvátní náhradu, odstraňujeme stávající vegetaci mechanicky.
Pokud máme dostatek času, můžeme použít orbu, kdy se to, co je nahoře, otočí dolů a nechá – ideálně přes zimu – zetlít.
Toto se provádí rýčem, nebo pluhem podle velikosti a přístupnosti upravované plochy.

Pokud času není nazbyt – v naprosté většině případů – provedeme skrývku, stržení, popřípadě sloupnutí svrchní vegetační vrstvy
a její odvoz, popřípadě zkompostování.

 

 

Přesun hmot

V této fázi zpravidla mluví bagry.
Je to chvíle vytváření rovin, náspů, práce se svahy, tvorba muld a valů, výkopy pro jezírka, popřípadě základů pro zahradní stavby. Hodně sledujeme, jak se chová voda na vašem pozemku a často řešíme odvodnění, aby nedocházelo k nechtěnému podmáčení.
K tomu patří zhotovení melioračních rýh a trativodů – vždy podle námi vypracované projektové dokumentace.

 

 

Navezení a rozhrnutí zeminy

V ideálním případě pracujeme se zeminou, která je na Vašem pozemku deponovaná před zahájením stavby.
Ale často se stává, že je tato zemina – i když ze zákona je povinnost ji na pozemku uchovat a použít – fuč.
Pokud je potřeba zeminu doplnit, přichází možnost použít recyklovanou zeminu z tzv. recyklačních dvorů neboli třídiček.
Jedná se o směs ornic a drcených stavebních materiálů.
Máme s nimi zpravidla dobré zkušenosti, některé recyklační dvory nabízí i soupis obsažených látek.
Další možnost je nákup speciálních volně ložených substrátů pro sadovnické realizace, které jsou pro zakládané zahrady ideální,
ovšem cenově mnohonásobně dražší než zmíněné recykláty.
Posledním zdrojem jsou skrývky u novostaveb.
Ano přesně těch, které tam mají ze zákona zůstat a které budou jistě po dokončení stavby chybět.
To, že jejich převoz a obchodování s nimi je nelegální jsme si už říkali,
pro zvídavé se jedná o paragraf 2 odst. 3 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech.

 

Při návážení a rozhrnování je potřeba dobrá organizace a dohled.
Často se stává, že špatným naplánováním a zvoleným postupem se těžkou mechanizací přejíždí již navezená zem, čímž se zhutňuje
a znehodnocuje. Tomu lze předejít správným načasováním a důslednou komunikací.
Je nezbytné brát také v potaz faktor počasí.

 

 

 

Rotavátorování, frézování

Tento krok se používá ve více případech.

Navezenou zeminu je potřeba promíchat se stávající podkladovou vrstvou.

Obsahuje příliš mnoho hrud, které je potřeba rozbít.

Pracujeme pouze se stávající původní zeminou, tzv. rostlým terénem a je potřeba jej rozmělnit, abychom jeho povrch mohli dále upravovat.
 

Rotavátorování se provádí rotavátorem, někdy se můžete setkat s pojmem kultivátor, popřípadě půdní fréza.
Narazit můžete také na pojem rotační brány.
Jedná se o různé mechanismy, vertikálně, nebo horizontálně otáčejících se nožů, které sledují stejný cíl:
promíchání, častěji rozmělnění upravované zeminy.

 

 

 

Urovnání pláně

Při navážení zeminy se tento krok provádí během jejího rozhrnutí, v případě rotavátorování je to krok samostatný, kdy se veškerá upravovaná zemina rozhrne a nahrubo urovná.
 

Vyznačení záhonů

Do takto připravené fáze se kreslí to, co bylo na projektu. Vyznačují se záhony a označují místa plánovaných výsadeb.
 

Rozmístění rostlin

Asi zcela logický krok, který si dokážete představit, snad jen drobnost, že u větších rostlin může hrát roli, jakým směrem je nastavíte. Vždy se snažíme, aby případný sklon a větší růst rostlin směřoval dovnitř do zahrady
a směrem k pozorovatelům vytvářené zahradní kompozice.


 

 

 

Výsadba

To je to oč tu kráčí! Sázím, tedy jsem.
Kopání výsadbových jam, rozrušení zeminy v dostatečné velikosti pro budoucí kořenový systém.
Vyjmutí rostlin z květináče, zvaného kontejner.
Znalost správné hloubky či vědět, jak naložit s drátěným balem a jaká je technologie výsadby prostokořenných rostlin.
Poslední výsadbové trendy, které pozorně sledujeme, jednoznačně hovoří o přílišném nevylepšování výsadbové jámy přidanou zeminou.
Je jednoduché rostlinu či strom rozmazlit a on pak neochotně opouští své místo a stává se lenivým.
Správné hutnění a sledování sklonu a vzpřímení vysazené rostliny

 

 

 

Kotvení stromů

U stromu, který není řádně ukotven, může dojít k poškození, díky větru, ohnutím nebo zlomením kmene.
Také výkyvy, opět způsobené větrem, mohou způsobit vzduchové bubliny v kořenovém systému, které mohou komplikovat příjem vody. Vzrostlé tzv. alejové stromy standartně kotvíme třemi frézovanými kůly, spojeným příčkami z půlkulánů a upevněným speciálním popruhem.


Ochrana kmene

Vzhledem k tomu, že stromy jsou pěstované ve školkách velmi blízko u sebe, jsou jejich kmeny navzájem zastíněné
a nezvyklé na sluneční svit.
Ten může, zejména v brzkých jarních měsících, způsobit, že během teplých dnů, začne stromem proudit míza a v noci s rizikem mrazů, může tato míza zmrznout a způsobit podélné prasknutí kmene.
Tomuto poranění se říká mrazové desky. Předcházíme tomu tak, že kmen dočasně zastíníme.
Můžete se setkat s použitím jutových pásů, do kterých se kmen zavine.
My používáme speciální bílý nátěr FlexSkin.

V krajinných výsadbách a tam kde hrozí poškození okusem divé zvěře, používáme ještě drátěné, nebo plastové chráničky.

Kotvení stromu se u vysazených stromů ponechává, dokud strom sám nezakoření, což je zpravidla dva roky.
Touto dobou končí i životnost dřevěných kůlů.


 

 

Výchovný řez.

Nejen u ovocných stromů se zakládá tvar koruny při výsadbě.
Jedná se o odborný, v anglicky mluvícím prostředí se používá výraz chirurgický zákrok, kdy se navede strom na základní kostru
a výběr tzv. terminálu, což je prodloužený kmen, procházející středem koruny.

 

Mulčování

Mulčovat znamená pokrývat povrch zeminy materiálem. A je poměrně mnoho způsobů.
Nejdřív se ale podívejme na smysl, takového počínání.

V přírodě nikdy neuvidíte holou obnaženou zem. Z takové odchází živiny a voda.
Protože v našich výsadbách, by si příroda poměrně rychle poradila tak, že daný prostor zaplní souvislým kobercem jednoletých plevelů, které by mohly časem konkurovat a omezovat růst námi zvolených rostlin, je potřeba přírodu předběhnout a povrch souvisle vyplnit. Díky tomu je na tomto prostoru držena voda a živiny a příroda vidí, že je vše v pořádku a nemusí už situaci zachraňovat
svými bylinkami.

Mulče dělíme na organické a minerální. 
Z těch organických je asi nejznámější borka z jehličnatých stromů, dále štěpky nadrcené dřevní hmoty.
V permakulturních designech se používá sláma, nebo se prostor vyplňuje posekanou trávou, zde se jedná o tzv. plošné kompostování.

Z minerálních mulčů je možné spatřit nepřeberné množství štěrků, kamínků, kamenů ve velikém množství barev, druhů
a použitých frakcí neboli velikostí.

 

 

Zhotovení okraje záhonů

Pro snadnou údržbu zahrady je dobré vytvořit jasný předěl, mezi zamulčovavou plochou osázenou rostlinami,
kterou nazýváme záhon a trávníkem.
Od nejjednodušších, kdy hrana záhonu je oříznuta a tato rýha je pravidelně obnovována, až po nejrůznější pásy
z nejrůznějších materiálů.

Finální úpravy pro trávník

A máme téměř hotovo.
Založení trávníku necháváme z logických důvodů na úplný závěr.
Během celé realizace se po zahradě chodí a přemísťují materiály a nový trávník je velmi citlivý.
Proto si závěrečné precizní urovnání necháme nakonec.

Válcování

Válcování je dvojího druhu. Jednak se průběžně válcují navážené vrstvy zeminy, aby se zamezilo jejímu výraznému klesání
a pak válcování lehčím zahradním válcem, kterým se přimkne osivo, popřípadě travní koberec k zemi.


 

 

 

ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU

Výsevem

Do precizně urovnaného povrchu vyséváme travní směs.
Směsi rozlišujeme dle místa použití na zátěžové, rekreační, pro stinná místa, nebo směsi nevyžadující přílišnou zálivku a velmi odolné s vysokým podílem mikrojetelů.
Rovnoměrně rozprostřené semínko se zapraví do země pomocí speciálních hrábí a zaválcuje. Na závěr se provede zálivka.

 

Položením travního koberce

Pro okamžitý efekt, je možné použít předpěstovaný trávník, který je pěstován v trávníkových školkách, tam je seříznut, smotán
do rolí a odvezen na místo určení.
Tyto role se rozbalují a přikládají natěsno k sobě, po oříznutí okrajů se válcují a důkladně zalévají.

Tyto dvě metody zakládání trávníku se krom jiného liší ve způsobu zálivky.
Zatímco setý trávník je zavlažován jemně a velmi často, u kobercového se distribuují silné dávky vody v delších intervalech.

 

Trvalkové a letničkové louky

Jako adekvátní náhrada trávníků se čím dál častěji používají květnaté louky.
V našem sortimentu naleznete luční směsi od firmy Planta Naturalis nebo velmi populární letničkové směsi.
Příprava půdy pro výsev kvetoucích luk je prakticky totožná, jako u klasických trávníků.

klůatovy.jpg
20210730_185907.jpg
20210722_105955.jpg
20210804_153452.jpg
20210804_153612.jpg
trávník tvoršovice.jpg
IMG_20200424_152026.jpg
střešní výsadba zenmklova.jpg
IMG_20200623_161420.jpg
IMG_20200407_091808.jpg
20210804_153817.jpg
blossoming-meadow-3251474_1920_edited.jp
bottom of page